SOL·LICITUDS GENERALS


 • Instància general (per tal d’exposar i sol·licitar qualsevol suggeriment o queixa). [PDF]
 • Sol·licitud per demanar l’exempció de Valencià. [ENLLAÇ]  [PDF]
 • Justificació de faltes d’assistència. [PDF]
 • Sol·licitud d´accés a “Web Família”. [PDF]
 • Sol·licitud de reclamació de qualificacions. [PDF]
 • Títols acadèmics:
  • Sol·licitud de títol a expedir per la Generalitat. [PDF]
  • Circular informativa.  [PDF]
  • [ENLLAÇ] al Generador de Taxes per Expedició de Títol (Conselleria).
  • Autorització de trámits a secretaria (per tal de recollir el títol si la persona interessada no pot vindre a per ell). [PDF]

TRANSPORT ESCOLAR


 • Normativa Transport Escolar. [ENLLAÇ]
 • Circular informativa – Curs 2018/2019. [PDF]
 • Sol·licitud de Transport Escolar. [PDF]
 • Llistat de parades i horari aproximat de pas. [PDF]

ASSEGURANÇA ESCOLAR


 • Circular informativa[PDF]
 • Centres privats col·laboradors amb l’assegurança escolar.  [PDF]
 • Sol·licitud afiliació a la Seguretat Social.TA-1.  [PDF]
 • Assegurança escolar – Prestacions i cobertures escolars. [PDF]
 • Sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar (en cas d’accident escolar). [PDF]

NORMATIVA


PROFESSORAT


Formularis per al professorat:

Justificant de falta dirigit a la prefectura d’estudis.

Sol·licitud de permís a la direcció del centre docent.

Sol·licitud de permís   (enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Personal)

Professorat interí

El professorat interi destinat al centre a l’inici del curs i el destinat  per a cobrir vacants per baixa mèdica o altres situacions, haurà de presentar la credencial de nomenament de funcionari interí en Secretaria el dia de la seua incorporació.

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació  on podeu trobar les instruccions per a obtindre i presentar els documents corresponents.

Per a aconseguir el Certificat negatiu del Registre Central Delites Sexuals, cal anar a la Delegació de Justícia.

Podeu aconseguir el NUSS telemàticament a la web de la T.G. de la Seguretat Social.